Inbjudan till seminarieserie ”Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola” – en samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet

  • June 24, 2020
  • LIT

Malmös sociala och kulturella geografi – dess flerspråkiga, mångkulturella och unga befolkning samt dess stora socioekonomiska skillnader – rymmer både utmaningar och möjligheter för de som bor och verkar i Malmö, inte minst för stadens skolförvaltningar. Vi vill härmed välkomna såväl stadens som universitetets lärare och forskare att medverka i en ny seminarieserie, med målsättning att utveckla kunskap kring likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola. Seminariernas syfte är adressera Malmös förutsättningar genom att utgöra ett forum för kunskapsdelning och kunskapsutveckling som rymmer röster från olika funktioner inom förskola, skola, forskning och andra intressenter. Du som deltagare är inbjuden till att medverka i dessa samtal, vilka kommer att utgå från pågående forskning kopplad till utbildning och undervisning. Målet är att seminarierna ska bidra till och initiera ny forskning i samverkan. Respektive seminarium (se program nedan) är därför uppdelat i två steg. Ett första, där pågående eller aktuell forskning diskuteras, och ett andra som inriktar sig mot att, utifrån vad som framkommit vid det första seminariet, slipa fram förslag till nya forskningsprojekt.

Seminarierna riktar sig till alla som arbetar med forskning och utbildning med anknytning till ovan nämnda frågor, och som är intresserade av att bidra till framtida forskningsprojekt inom området. Vi hoppas att seminarierna ska locka anställda inom skola och förskola, forskare, doktorander, lärarutbildare, studenter samt förvaltningspersonal. I seminarierna bidrar alla deltagare med sina olika perspektiv i diskussionerna om pågående forskning och initiering av fortsatta forskningsprojekt.

Vi ser fram emot öppna samtal i samverkan, där en mångfald av perspektiv och erfarenheter möts! Inbjudan är öppen och seminarierna är gratis.

Kontakt

Kristina Westlund
kristina.westlund@malmo.se

Lars Lagergren
lars.lagergren@mau.se

Seminarier hösten 2020

MUVAH – Vägen genom Malmös skolsystem (steg 1 seminarium)

Tid: 9 september kl. 14.30-16.30
Plats: Lokal meddelas senare

MUVAH – Malmö ungas väg mot arbetsmarknaden genom högre studier – är ett forskningsprojekt i samverkan mellan Malmö Stad och Malmö universitet. Forskningsrapporten som läggs fram för diskussion vid seminariet visar på hur flödena av elever genom Malmös skolor och ut i vuxenlivet ser ut på skolnivå. Tanken är att den undersökning som presenteras ska utgöra en första del i en longitudinell studie av Malmö elevers vägar.

Seminariet syftar till att
(1) ge möjlighet att diskutera studiens resultat och analys från ett skol- och förvaltningsperspektiv.
(2) ge idéer och förslag om hur undersökningarna kan utvecklas.
(3) diskutera hur gemensamma forskningsansökningar kan skrivas.

Målgrupp: Du som är intresserad av eller arbetar med frågor som rör sociala förutsättningar för barns och ungas väg genom utbildningssystemet och ut i arbetslivet.

Medverkande: Jonas Olofsson, professor i Socialt arbete, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet.

Seminarieledare: Lars Lagergren, docent i Idrottsvetenskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet

Anmälan senaste 2 september 2020 via länk: https://forms.gle/Ge3weq8VPrdtbvRd6

Digitalisering i Corona krisens spår (steg 1 seminarium)

Tid: 8 oktober kl. 14.30-16.30
Plats: Lokal meddelas senare

Till följd av den pandemi som orsakats av covid-19 har gymnasieskolor, vuxenutbildningar och lärarutbildningar tvingats att under vårterminen 2020 ställa om till nätbaserad undervisning. Även grundskolan och förskolan har påverkats och tvingats att förbereda sig för liknande omställningar. Till seminariet inbjuds representanter från olika skolformer, förvaltningar, utvecklingsavdelningar samt forskare och lärarutbildare från Malmö universitet för att presentera och diskutera erfarenheter och vilka kunskapsbehov omställningen till nätbaserad undervisning resulterat i.

Seminariet syftar till att:
(1) ge en inblick i vilka erfarenheter och kunskapsbehov olika intressenter har i relation till omställningen till nätbaserad undervisning.
(2) analysera och synliggöra vilka områden och ingångar som överlappar och är intressanta för både utbildningsverksamhet och forskning.
(3) diskutera vilka samarbeten och forskningsprojekt som är intressanta och möjliga att starta och söka forskningsmedel för.

Målgrupp: Du som är intresserad av att utveckla kunskapsbasen kring nätbaserad undervisning utifrån erfarenheter av digitaliseringsomställningen i samband med covid-19.

Medverkande: Forskare och lärarutbildare från Malmö universitet samt representanter från olika skolverksamheter i Malmö stad som följer omställningen till nätbaserad undervisning.

Seminarieledare: Jens Ideland och Karin Ollinen, vetenskapliga utvecklingsledare, Pedagogisk inspiration, Malmö stad

Anmälan senast 1 september 2020 via länk: https://forms.gle/bN2KYYe6NCYxEjvQ9

MUVAH – Vägen genom Malmös skolsystem (steg 2 seminarium inriktat mot ansökan om forskningsmedel)

Tid: Den 9 november kl. 14.30-16.30
Plats: Rum A0301, Niagara, Malmö universitet eller zoom-rum

Medverkande: Jonas Olofsson, professor i Socialt arbete, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet.

Seminarieledare: Lars Lagergren, docent i Idrottsvetenskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet

Anmälan senast 2 november 2020 via länk: https://forms.gle/gvCfovmCToxAC8nd8

LIT – Inkluderande ämnesundervisning ur ett språkligt perspektiv (steg 1 seminarium)

Tid: Den 8 december 2020 kl.14.30 – 16.30
Plats: Rum A0301, Niagara, Malmö universitet eller zoom-rum

Vid seminariet kommer forskare från forskningsprogrammet LIT (Literacy and Inclusive Teaching) vid Malmö Universitet att tillsammans med lärare, skolledare och andra anställda inom skolutveckling i Malmö stad diskutera forsknings-/utvecklingsarbeten med fokus på ämnesspråket. För mer information om LIT programmet se: litresearch.se

Seminariet syftar till att:
(1) hitta ingångar till praktiknära skolforskning som utgår från de behov, utmaningar och frågeställningar som skolans verksamma möter i anslutning till ämnesundervisning och litteracitet.
(2) bidra med kunskap om hur ämnesundervisningen kan utvecklas och förbättras ur ett språkligt perspektiv i syfte att främja elevers lärande.
(3) diskutera framtida samarbete och gemensamma ansökningar om forskningsmedel.

Målgrupp: Du som är intresserad av att samverka kring utvecklings- och forskningsprojekt som rör ämnesspråk kopplat till förutsättningar för elever att kunna ta del av undervisning, utveckla nya kunskaper och lyckas i skolan.

Medverkande: Forskare från forskningsprogrammet LIT (litresearch.se)

Seminarieledare: Annika Karlsson, vetenskaplig utvecklingsledare, Pedagogisk Inspiration, Malmö stad och lektor i naturvetenskapernas didaktik, Malmö universitet

Anmälan senast 1 december 2020 via länk: https://forms.gle/FitMXJ6GQTnSxeq79

Seminarier våren 2021 – preliminärt program

Digitalisering, del 2

Tid: 2:a veckan i januari kl. 14.30-16.30.
Plats: Meddelas senare

Innehållet i detta seminarium planeras utifrån seminariet den 8 oktober med samma tema.

LIT – Inkluderande ämnesundervisning ur ett språkligt perspektiv, del 2

Tid: Den 9 februari 2021 kl.14.30 – 16.30
Plats: Meddelas senare

Innehållet i detta seminarium planeras utifrån seminariet den 8 december med samma tema.

Förskolan i en flerkulturell storstadskontext

Tid: 2:a veckan i mars kl. 14.30-16.30
Plats: Meddelas senare

Närmare information om innehållet i detta seminarium kommer.

Skola på vetenskaplig grund

Tid: 2:a veckan i april kl. 14.30-16.30
Plats: Meddelas senare

Närmare information om innehållet i detta seminarium kommer.